«
pic0

В двудневен курс се усвояват практически умения по настройване на газови регулатори и предпазна арматура.

За целите на обучението е разработен стенд за настройване на регулатори и учебно помагало улесняващо курсистите в интерактивното им обучение.

Следващия курс е в края на ...

pic1

Намалението на емисиите на парникови газове с 40% под нивата от 1990 г., обвързваща целия ЕС задължителна цел за ВЕИ от поне 27%, подновени амбиции за политиките за енергийна ефективност, нова система за управление и контрол и установяване на нови индикатори ...

pic2

През първите три месеца на 2014 година ще анализираме възможностите за намаляване на цената на природния газ, заяви председателят на ДКЕВР Боян Боев, цитиран от БГНЕС.

"Смятам, че има резерви за подобно намаление, искрено се надявам действително да открием такива. Дано ...

pic3

Министерството на икономиката и енергетиката стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж "Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия". ...

»
Бързи връзки

НАЧАЛО

 


За успешното развитие на газовия пазар в страната и достигане на европейското ниво от решаващо значение е подготовката на кадрите

       Българският газов център е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.