«
pic0

Български газов център с подкрепата на DIEHL и със съдействието на Асоциация Природен газ организира Семинар по Интелигентни системи за отчитане дебита на газа.

Семинарът ще се проведе на 18  септември във Варна, комплекс Златни пясъци.

За ранно записване сайта на БГЦ.

...
pic1

В жестока конкуренция студентите 4 курс "Добив и транспорт на нефт и газ" печелят националното състезание за млади изследователи в Русе.

...
pic2

В двудневен курс се усвояват практически умения по настройване на газови регулатори и предпазна арматура.

За целите на обучението е разработен стенд за настройване на регулатори и учебно помагало улесняващо курсистите в интерактивното им обучение.

Следващия курс е в края на ...

pic3

Намалението на емисиите на парникови газове с 40% под нивата от 1990 г., обвързваща целия ЕС задължителна цел за ВЕИ от поне 27%, подновени амбиции за политиките за енергийна ефективност, нова система за управление и контрол и установяване на нови индикатори ...

»
Бързи връзки

НАЧАЛО

 


За успешното развитие на газовия пазар в страната и достигане на европейското ниво от решаващо значение е подготовката на кадрите

       Българският газов център е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни ...