Курсове

Български газов център извършва специализирано обучение и квалификация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на системи за газоснабдяване, съоръжения и инсталации.

записване през сайта, за информация 0889896669;

Центърът притежава безсрочна лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

I. Професионално направление „Електротехника и енергетика”, код 522

1. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030
1.1.Специалност „Газова техника”, код 5220306, степен на професионална квалификация- трета
1.2.Специалност «Възобновяеми енергийни източници» код 5220308, степен на професионална квалификация- трета
1.3.Специалност «Топлотехника»  код 5220309, степен на професионална квалификация- трета
2. Професия «Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации», код 522040
2.1.Специалност „Газова техника”, код 5220406, степен на професионална квалификация- втора
2.2. Специалност „Топлотехника”, код 5220409, степен на професионална квалификация- втора
2.3. Специалност «Възобновяеми енергийни източници» код 5220408, степен на професионална квалификация- втора
3. Професия „Огняр”, код 522060
3.1. Специалност „Огнярство”, код 5220601, степен на професионална квалификация- първа

II. Професионално направление „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми”, код 544

1. Професия „Сондажен техник”, код 544030
1.1.Специалност „Сондажни технологии”, код 5440301, степен на професионална квалификация- трета
1.2.Специалност «Сондажна техника» код 5440302, степен на професионална квалификация- трета
2. Професия «Сондьор» , код 544040
2.1. Специалност «Проучвателно сондиране» , код 5440401

III.Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане”, код 344

1. Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
1.1.Специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301, степен на професионална квалификация- трета

IV. Професионално направление „Администрация и управление”, код 345

1. Професия „Икономист”, код 345120
1.1.Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204, степен на професионална квалификация- трета

Модерната база предоставя на обучаващите се възможност да получат, изпробват и усъвършенстват своите знания и умения в тази сфера. Обучението е организирано на модулен принцип, комбинира теоретични и практически занятия и се провежда от опитни преподаватели. На успешно завършилите се издава сертификат.