Новини

02.01.2014
Започва проектирането на междусистемната газова връзка България – Сърбия
pic5

Министерството на икономиката и енергетиката стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж "Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия". Процедурата ще бъде финансирана по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) във връзка с изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия". Той е одобрен за финансиране със Заповед № РД-16-1816 от 21.12.2012 г., изменена със Заповед № РД-16-620 от 19.04.2013 г. и Заповед № РД-16-1168/23.08.2013 г. на ръководителя на Договарящия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия". Бенефициент е Министерството на икономиката и енергетиката. Предвижда се в рамките на процедурата да бъде изготвен окончателен вариант на Подробен устройствен план – Парцеларен план, както и инвестиционен проект.

Изграждането на междусистемната газова връзка България - Сърбия ще осигури възможност за гарантиране сигурността и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници. Поетапно ще бъде увеличено потреблението на природен газ, както и ще даде възможност за бъдещо проектиране и изграждане на отклонения за газоснабдяване на гр. Сливница, гр. Драгоман и гр. Годеч. С реализирането на газовата връзка между България и Сърбия ще бъде повишен инвеститорският интерес в пограничните региони, през които преминава газопроводът. Икономическите ползи от реализацията на проекта ще бъдат както за потребителите, така и за доставчиците.

Източник: МИЕ

«назад