Новини

30.01.2014
Рамков пакет Енергетика и климат 2030 е вече факт
pic5

Намалението на емисиите на парникови газове с 40% под нивата от 1990 г., обвързваща целия ЕС задължителна цел за ВЕИ от поне 27%, подновени амбиции за политиките за енергийна ефективност, нова система за управление и контрол и установяване на нови индикатори за гарантиране на конкурентни и сигурни енергийни системи. Това са стълбовете на новата европейска рамка за енергетика и климат до 2030 г., представени днес от ЕК

Президентът на ЕК Жозе Мануел Барозо каза: "Климатичните промени играят централна роля за бъдещето на планетата, а истински европейската енергийна политика е ключът към нашата конкурентоспособност. Днешният пакет доказва, че едновременното разрешаване на двата въпроса не води до противоречия между тях, а до взаимното им подсилване. В интерес на ЕС е да изградим икономиката, осигуряваща работни места, която е по-малко зависима от вносна енергия, чрез повишена ефективност и повече местна, чиста енергия."


Той добави: "Амбициозната цел за 40% редукция на парниковите газове до 2030 е най-разходно ефективният път към нисковъглеродната икономика. А целта за 27% ВЕИ е важен знак: той дава на инвеститорите стабилност, насърчава зелените работни места и подкрепя сигурността на доставките".


Подплатена с детайлен анализ на енергийните разходи и цени, рамката 2030 ще гарантира регулаторна стабилност за инвеститорите и координиран подход между страните-членки, водещи до развитие на нови технологии. Рамката цели да тласне по-нататък напредъка към нисковъглеродна икономика и конкурентни и сигурни енергийни системи, които гарантират енергия на достъпни цени на всички потребители, повишават сигурността на енергийните доставки в ЕС, намаляват зависимостта от внос на енергия и създават нови възможности за растеж и работни места, като се отчита потенциалното влияние върху цените в по-дългосрочен период.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер каза: "Рамката 2030 е европейският двигател на прогреса към конкурентна нисковъглеродна икономика, инвестиционна стабилност и сигурност на енергийните доставки. Целта ми е да гарантирам, че енергията ще остане достъпна за домакинствата и бизнеса. Рамката 2030 поставя високо летвата на амбициите ни за действия срещу климатичните промени, но също така отчита, че това трябва да бъде постигнато с минимални разходи. Вътрешният енергиен пазар осигурява базата за постигане на тази цел и аз ще продължа да работя за неговата конкурентност, за да използваме пълния му потенциал. Това включва "европеизация" на политиките за ВЕИ".

Съобщението за рамковия пакет Енергетика и климат 2030 ще бъде дебатирано на най-високо ниво, в частност и от Европейския съвет и Европейския парламент. То е придружено от предложение за нормативни промени, с цел осигуряване на резерв за пазарна стабилност за Схемата за търговия с емисии (EU ETS) след 2021 г., за да се укрепи нейната надеждност. 

Доклад за енергийните цени и разходи в Европа, публикуван с отделно Съобщение, предполага, че ръстът на енергийните цени ще бъде отчасти смегчен чрез прилагане на разходноефективни енергийни и климатични политики, конкурентни енергийни пазари и подобрена енергийна ефективност.

 

Кони Хедегор, комисар по климата, заяви: “Противно на всички твърдения, че Комисията няма да роди днес нищо кой знае колко амбициозно, ние успяхме! 40% намаление на емисиите е най-разходно ефективната цел за ЕС и тя отчита нашата глобална отговорност. И, разбира се, Европа трябва да продължи да бъде силно фокусирана върху ВЕИ. Ето защо е от значение, че Комисията днес предлага задължителна цел на ниво ЕС. Детайлите на тази рамка ще трябва тепърва да бъдат договорени, но целта за Европа е поставена. Ако всички други региони бяха също толкова амбициозни, днес щяхме да живеем в много по-добър свят.”

Основните елементи на установената от Комисията рамка за политиките в периода до 2030 г. са следните:

  • Задължителна цел за намаляване на емисиите на парникови газове: Целта за намаляване с 40 % на емисиите под равнището от 1990 г. заема централно място в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата в периода до 2030 г. и ще бъде постигната само чрез вътрешни мерки. След 2020 г. годишното намаление на тавана на емисиите от секторите, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, ще бъде увеличено от сегашните 1,74 % на 2,2 %. Емисиите от секторите извън СТЕ на ЕС ще трябва да се понижат с 30 % под равнището за 2005 г., като свързаните с това усилия ще бъдат разпределени справедливо между държавите членки. Комисията приканва Съвета и Европейския парламент да подкрепят до края на 2014 г. предложението ЕС да се ангажира в началото на 2015 г. с намаляване на емисиите с 40 % в рамките на международните преговори за ново глобално споразумение в областта на климата, което трябва да бъде сключено в Париж в края на 2015 г.

  • Задължителна общоевропейска цел относно енергията от възобновяеми източници: Енергията от възобновяеми източници ще е решаващ фактор в прехода към конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система. Съпроводена от по-пазарно ориентиран подход с благоприятни условия за нововъзникващи технологии, задължителната за ЕС цел от най-малко 27 % дял на енергията от възобновяеми източници през 2030 г. ще донесе значителни ползи за търговския енергиен баланс, използването на местни енергийни източници, заетостта и икономическия растеж. Задаването на цел по отношение на енергията от възобновяеми източници на равнище ЕС е необходимо, за да може да се поддържа постоянно равнище на инвестиции в сектора. Тази цел обаче няма да бъде сведена до национални показатели за отделните държави членки посредством европейски законодателни актове, за да им се предостави необходимата гъвкавост при преобразуването на енергийната система в съответствие с националните приоритети и обстоятелства. Постигането на целта на ЕС по отношение на енергията от възобновяеми източници ще се гарантира чрез нова система за управление, основаваща се на националните енергийни планове (вж. по-долу).

  • Енергийна ефективност: Подобрената енергийна ефективност не само ще допринесе за постигането на всички цели на политиката на ЕС в областта на енергетиката — тя е и задължително условие за прехода към конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система. Ролята на енергийната ефективност в рамката за политиките в периода до 2030 г. ще бъде допълнително анализирана при прегледа на Директивата за енергийната ефективност, който ще приключи по-късно тази година, след което Комисията ще прецени дали са необходими изменения в директивата. Въпросите на енергийната ефективност ще трябва да бъдат включени и в националните енергийни планове на държавите от ЕС.

  • Реформа на СТЕ на ЕС: Комисията предлага установяването на резерв за пазарна стабилност в началото на следващия период на търговия по СТЕ — т.е. през 2021 г. Чрез този резерв ще се реши проблемът с излишъка от квоти за емисии, натрупан през последните няколко години, като устойчивостта на системата спрямо значителни сътресения ще се подобри с въвеждането на автоматично регулиране на предлагането на квоти за продажби чрез търг. Създаването на такъв резерв — в допълнение към неотдавна договореното забавяне на тръжната продажба на 900 млн. квоти до 2019—2020 г. — се ползва с подкрепата на широк кръг заинтересовани страни. Съгласно днешното законодателно предложение резервът ще функционира изцяло по предварително определени правила, изключващи субективни действия за Комисията или държавите членки по прилагането му.

  • Конкурентоспособна, достъпна и сигурна енергия: Комисията предлага набор от основни показатели, които да послужат за оценка на напредъка във времето и като фактическа база за евентуална политическа реакция. Тези показатели се отнасят например до разликите в цените на енергията между основните търговски партньори, диверсификацията на предлагането и използването на местни енергийни източници, както и до капацитета на междусистемните връзки между държавите от ЕС. С помощта на тези показатели политиките ще осигурят конкурентоспособна и сигурна енергийна система в периода до 2030 г., която ще продължи да се основава на пазарната интеграция, диверсификацията на предлагането, засилената конкуренция и разработването на местните енергийни източници, както и подкрепата за научните изследвания, развойната дейност и иновациите.

  • Нова система за управление: Рамката за политиките в периода до 2030 г. включва нова система за управление, която се основава на национални планове за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика. Въз основа на предстоящите насоки от Комисията тези планове ще бъдат изготвени от държавите членки по общ подход, който ще повиши гаранциите за инвеститорите, ще предостави по-голяма прозрачност и ще засили съгласуваността, координацията и наблюдението на равнище ЕС. Системно прилагани процедури между Комисията и държавите членки ще гарантират, че плановете са достатъчно амбициозни и с течение на времето ще осигурят съгласуваността между тях.

Съобщението относно рамката за политиките в периода до 2030 г. е придружено от доклад за цените на енергията и свързаните с нея разходи, в който се съдържа оценка на основните фактори и сравнение на цените в ЕС с тези на неговите основни търговски партньори. От 2008 г. насам се наблюдава поскъпване на енергията в почти всички държави от ЕС — главно поради данъци и налози, но и поради по-високите разходи за разпределителни мрежи. Сравнението с международните партньори показва нарастващи ценови разлики — особено по отношение на цените на газа в САЩ — които могат да застрашат конкурентоспособността на Европа най-вече в енергоемките промишлени отрасли. Това поскъпване обаче може да бъде частично компенсирано чрез разходоефективни политики в областта на енергетиката и климата, конкурентни енергийни пазари и мерки за повишаване на енергийната ефективност (като например използване на енергийно по-ефективни продукти). По примера на своите конкуренти европейската промишленост вероятно ще трябва да увеличи усилията си по отношение на енергийната ефективност (в рамките на физическите ограничения), ако реши да инвестира в чужбина, за да бъде по-близо до бързо разширяващите се пазари. Всички тези констатации са взети предвид в рамката за политиките в периода до 2030 г.


 

Предстоящи стъпки

Очаква се рамката да бъде разгледана от Европейския съвет на неговото пролетно заседание, насрочено за 20—21 март.Контекст

Рамката се основава на съществуващия законодателен пакет в областта на климата и енергетиката и формулираните в него цели за 2020 г., както и на пътните карти на Комисията за развитието на енергетиката и изграждането на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност до 2050 г. Съобщението относно тази рамка бе предшествано от зелена книга на Комисията от март 2013 г., с която бе поставено началото на широка обществена консултация относно най-подходящия обхват и структура на целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г. Тези документи отразяват целта на ЕС до 2050 г. да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % под равнището от 1990 г. като част от необходимите усилия от страна на развитите държави.
 


За повече информация:

Рамка за политиките в областта на енергетиката:

http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm

Рамка за политиките в областта на климата:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm


Вж. също:

MEMO/14/39 — Въпроси и отговори относно резерва за пазарна стабилност за СТЕ

MEMO/14/40 — Въпроси и отговори относно рамката за политиките в периода до 2030 г.

MEMO/14/38 — Въпроси и отговори относно доклада за цените на енергията

от: Институт за енергиен мениджмънт

«назад